Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Kredi Koşulları Mevzuat Foto Galeri İletişim
 

 

 

ESNAF OLMA ŞARTLARI
 
 
Esnaf ve sanatkâr:
 
 İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına (Ekli listede yer alan) dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri, ifade eder.
 
 Esnaf ve sanatkarlar yanlarında çalışanlar hariç, faaliyete başladıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde sicile kayıt edilmesi gereken hususları, bağlı bulundukları sicile tescil ve gazetede ilan ettirmekle yükümlüdürler.
 Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.
 
 Esnaf ve sanatkarların sicile kayıtlarında, kendilerinin vergi mükellefi olduklarının belgelenmesi istenir.
 Ayrıca; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkârlardan sicile kayıt sırasında meslek dalı ile ilgili ustalık belgesi istenir.
 
 Sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılması ve her bir kayıt için alınması gereken ücretlerin ayrı ayrı alınması gereklidir.
 
 Sicile kaydı yapılan esnaf ve sanatkârların ilgili odaya kayıt için bilgilerinin gönderilmesi, sicil tarafından elektronik ortamda Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında gerçekleştirilir.
 
 Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya, karma oda yoksa meslek ve sanatları ile ilgili en yakın odaya kayıt için gönderilir.
 
 İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır. üye kayıt defterine teselsül eden numara ile kayıtları yapılır. Odaya kaydedilen üyeye, bir kayıt sicil numarası ve bir üye kimlik kartı verilir.
 
 Tescil ilgilinin bizzat talebi üzerine yapılır. Tescilini isteyen kişi, sicil memuruna; sicile kayıt için başvuru formunu ve formda zikredilen belgeleri ibraz etmeye mecburdur.
 
 Oda kuruluş yeter sayısına ulaşılamadığı için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkârların kayıtları birlik marifetiyle tutulur. Esnaf ve sanatkârlara odalarca verilen hizmetler, ilçelerde şube açmak suretiyle birlik tarafından verilir.
 
 Aynı iş yerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar esas faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olurlar. Ancak, üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir.
 
 Aynı faaliyetten dolayı, esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı olanlar, ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarına kaydedilemezler. Ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarına kayıtlı olanlar esnaf ve sanatkarlar odalarına kaydedilemezler.
 
 Esnaf ve sanatkarların, aynı çalışma bölgesi içinde aynı meslek kolunda, farklı iki odaya birden kayıt yaptırmaları söz konusu değildir. Bu nedenle çalışma bölgesindeki oda kaydı yeterlidir. Esnaf ve sanatkar aynı zamanda farklı iki mesleği icra ediyorsa; ayrı ayrı iki odaya kayıt yaptırabilir.
 
 Esnaf ve sanatkarlar da başka bir il sınırında işyeri açtıklarında, bulundukları Esnaf ve Sanatkar Siciline ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadır.
 
 Ülkemizde ticari ve mesleki faaliyette bulunmak için gerekli izin ve müsaadeyi almış olan yabancı devlet uyruğunda bulunanların ilgili odaya kaydının yapılması gerekmektedir.
 Üyelik Şartları Nelerdir?
 
 a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor olmak.
 
 b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
 
 c) Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.
 
 d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak
 
 Üyenin Görevleri
 
 1-Kayıt ücreti ve yıllık aidatı ödemek,
 
 Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır.
 
 2- Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.
 
 3-Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.
 
 4-Oda organlarının yetkileri dahilinde alacakları karar uymak zorundadırlar.
 
 Üyeliğin son bulması
 
 Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir.
 
 a) Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.
 
 b) Üyelik şartlarından herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.
 
 c) Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.
 
 d) Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.
 
 Üyelikleri sicil tarafından silinenlerden, üye niteliğini tekrar kazananların oda üyeliği sicil tarafından tekrar tesis edilir. Bu şekilde üyeliği tekrar tesis edilen üyenin daha önce kazanmış olduğu hakları aynen devam eder. Ancak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlarında görevli olup da oda üyeliği yukarıdaki sebeplerden dolayı kesintiye uğrayanların yetkili organlardaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Bu kişiler üyeliklerini tekrar kazanmış olsalar dahi o döneme ilişkin yetkili organ üyelikleri devam etmez.
 
 ESNAF VE SANATKAR KOLLARI
 
 A - İMALAT VE TAMİRATLA İLGİLİ MESLEK KOLLARI
 
 1- MADENİ EŞYA-MAKİNA İMALCİLİĞİ VE TAMİRCİLİĞİ
 
 1) Demircilik (sıcak ve soğuk demircilik)
 2) Presçilik
 3) Dökümcülük
 4) Haddecilik
 5) Tesviyecilik (Tornacılık, Frezecilik, Vargel, Planyacılık, Taşlama, Alet Bilemeciliği)
 6) Makina Takım Tezgahı ve Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği
 7) Kaynakçılık
 8) Demir Çarkçılığı ve Çemberciliği
 9) Kalıpçılık
 10) Kalaycılık Bakırcılık
 11) Tenekecilik
 12) Soba Kazan ve Benzeri İmalciliği ve Tamirciliği
 13) Kesici Alet İmalciliği ve Tamirciliği ( Bıçak vb.)
 14) Nalbantlık (Nal İmal Edenler)
 15) Kuyumculuk (Altın, Gümüş vb.. Kıymetli Madenlerden Süs ve Ziynet Eşyası Yapımı ve Tamirciliği, Vitrin Kuyumculuğu)
 16) Alüminyum Eşya İmalciliği ve Tamirciliği
 17) Kromaj ve Nikelajcılık Cilacılık vb.
 18) Anahtarcılık
 19) Dökme ve Teneke Boyacılığı
 20) El Aletleri İmalciliği ( kazma ,keser, balta vs.)
 21) Galvanizli Saçtan Mamul Eşya İmalciliği
 22) Havagazı, Gazocağı vb. Ev Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği
 23) Zirai Alet İmalciliği ve Tamirciliği
 24) Karyola, Somya İmalciliği ve Tamirciliği
 25) Tartı ve Ölçü Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği
 26) Hesap Makinesi veb. Tamirciliği
 27) Madeni Eşya Üzerine İşlemecilik ( Kalemkarlık)
 28) Lehimcilik
 29) Av ve Kamp Araçları vb. İmalciliği ve Tamirciliği
 30) Çırçır Makinesi İmalciliği ve Tamirciliği
 31) Para Kasası İmalciliği ve Tamirciliği
 32) Akaryakıt Pompası Tamirciliği
 33) Aliminyum Doğramacılığı
 34) Beyaz Eşya İmalciliği ve Tamirciliği
 35) Banyo Aksesuarları, Duşa Kabin İmalciliği ve Tamirciliği
 36) Çinko Metal Kaplamacılığı
 37) Çelik Eşya, Çelik Kapı İmalciliği, Montajcılığı ve Tamirciliği
 38) Çivi, Civata ve Benzeri İmalciliği
 39) Çerçeve, Pano vb. İmalciliği
 40) Doğalgazla Çalışan Aletler İmalciliği ve Tamirciliği
 41) Dikiş ve Örgü Makineleri Tamirciliği
 42) Kuruyemiş Kavurma Makinesi İmalciliği ve Tamirciliği
 43) Güneş Enerjisi Aksamı İmalciliği ve Tamirciliği
 44) Her Türlü Müzik Aleti İmalciliği ve Tamirciliği
 45) Hidrolik Makine ve Teçhizat İmalciliği ve Tamirciliği
 46) Kalorifer ve Sayaç Tamirciliği
 47) Kazan İmalciliği ve Tamirciliği
 48) Kompresör İmalciliği ve Tamirciliği
 49) Madeni Eşya İmalciliği ve Tamirciliği
 50) Madeni Etiket, Rozet, Plaka vb. İmalciliği ve Tamirciliği
 51) Makas İmalciliği, İşlemciliği ve tamirciliği
 52) Metal Eşya İmalciliği ve Tamirciliği
 53) Soğutma ve İklimlendirme, Radyan Isıtma Cihazı İmalciliği, Montajcılığı ve Tamirciliği
 54) Metal Levha İşletmeciliği, Metal Kaplamacılığı
 55) Sanayi Tipi Oksijen Tüpü İmalciliği ve Tamirciliği
 56) Şofben, Termosifon, Fırın vb. Alet Tamirciliği
 57) Yangın Söndürme Aleti İmalciliği ve Tamirciliği
 58) Ziraat Makineleri İmalciliği ve Tamirciliği
 59) Mekanik, Hidrolik ve Pinomatik
 60) Model İmalciliği
 61) Kantar, Terazi, Baskül vb. İmalciliği ve Tamirciliği
 62) Tüfek ve Tabanca İmalciliği ve Tamirciliği
 63) Tanker ve Treyler Tamirciliği
 64) Yağmur Oluklu Boru İmalciliği ve Tamirciliği
 65) Yağ İmalciliği (Makina )
 66) CNC Tezgahı Tamirciliği
 
 2- OTO VE DİĞER MOTORLU TAŞIT ARACI İMAL VE TAMİRCİLİĞİ
 
 1 ) Dorse Damper, Karasör İmalciliği ve Tamirciliği (Ahşap ve diğer malzemeden)
 2 ) Motor Tamirciliği
 3 ) Motorlu Taşıt İmalciliği ve Tamirciliği
 4 ) Şase İmalciliği ve Tamirciliği
 5 ) Oto Elektrikçiliği
 6 ) Taşıt Aracı Döşemesi İmalciliği, Kuruculuğu (Montaj) ve Tamirciliği
 7 ) Radyatör Tamirciliği
 8 ) Oto Lastiği Kaynak ve Kaplamacılığı
 9 ) Oto Camı Tamirciliği
 10) Bisiklet ve Motosiklet Tamirciliği
 11) Akü İmalciliği ve Tamirciliği
 12) Plaka İmalciliği
 13) Oto Boyacılığı
 14) Kaporta Tamirciliği
 15) Eksoz İmalciliği ve Tamirciliği
 16) Oto Yağlama ve Yıkamacılık
 17) Makas, Fren, Ön Düzen, Dizel Motor, Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı
 18) Balata, Amortisör, Diferansiyel, Karbüratör, Rektifiye, Şanzıman, Jant, Tampon,Bobinaj ve Lastik Tamirciliği
 19) Gaz Kuruculuğu (Montaj)
 20) Kilit Tamirciliği
 21) Kriko İmalciliği ve Tamirciliği
 22) Krank Taşlamacılığı
 23) Klima Bakım ve Onarımcılığı
 24) Oto Yedek Parça İmalciliği
 25) Oto Conta ve Yay İmalciliği
 26) Dişli Taşlamacılığı
 27) Oto Nikelajcılığı
 28) Oto Yağ İmalciliği
 29) Oto Aksesuar İmalciliği
 30) İş Makineleri Tamirciliği
 31) Oto Rulman ve Yağ Keçeleri İmalciliği ve Tamirciliği
 32) Oto Hurdacılığı
 33) Oto Test
 34) Deniz Motorcuları ve İmalatçıları
 
 3- ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ALETLERİ İMAL VE TAMİRCİLİĞİ
 
 1 ) Elektrik, Motor ve Bobinaj İmalciliği ve Tamirciliği
 2 ) Elektrikli Araç Gereç ve Ev Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği
 3 ) Elektrik Tesisatçılığı
 4 ) Elektronik ve Elektro Mekanik Büro ve Bilgi İşlem Makineleri Bakım ve Tamirciliği
 5 ) Asansör Kurulması, Bakımı ve Tamirciliği
 7 ) Elektrik Malzemeleri İmalciliği
 8 ) Haberleşme Cihazları Tesisat, Bakım ve Tamirciliği
 9 ) Kablolu Yayın, FM-TV Vericiler, Uydu Cihazları, Anten Kuruculuğu Bakım ve Tamirciliği
 10 ) Endüstriyel Bakım ve Tamir Elektrikçiliği ve Elektronikçiliği
 11 ) Tıbbi Cihazlar Bakım ve Tamirciliği (Tıp Elektronikçiliği)
 12 ) Otomatik Kumanda ve pano Hazırlama Hizmetleri
 13 ) Aydınlatma Araçları İmalciliği
 14 ) Alarm ve Güvenlik Sistemleri İmalciliği, Bakımı, Kuruculuğu ve Tamirciliği
 15 ) Oto Müzik ve Alarm Sistemleri Kuruculuğu, Bakım ve Tamirciliği
 16 ) Ses ve Görüntü Sistemleri Kartlarının Ayar ve Tamirciliği
 
 4- METALDEN BAŞKA MADDELERDEN EŞYA İMALCİLİĞİ
 
 1 ) Topraktan Mamul İnşaat Malzemeleri İmalciliği
 2 ) Toprak Mamulü Eşya İmalciliği
 3 ) Kireç, Alçı İmalciliği
 4 ) Taşçılık, Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı
 5 ) Fayans Çini Seramikten Mamul Her Türlü Eşya İmalciliği
 6 ) Betondan Mamul Eşya İmalciliği
 7 ) Lüle Taşçılığı
 8 ) Düğme, Tarak, Toka, Boncuk ve Tavla Zarı İmalciliği
 9 ) Tebeşir ve Boya İmalciliği
 10 ) Seramikçilik ve Çinicilik
 11 ) Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı
 12 ) Mermer Ocakçılığı
 13 ) Turistik, Otantik Hatıra Eşya İmalciliği
 14 ) Vitray Malzemeleri İmalatı ve Kuruculuğu
 
 5- AĞAÇTAN MAMUL EŞYA İMALCİLİĞİ VE TAMİRCİLİĞİ
 
 1 ) Marangozluk
 2 ) Mobilya İmalciliği ve Tamirciliği
 3 ) Mobilya Döşemeciliği
 4 ) Doğramacılık, Dülgerlik
 5 ) Kereste İmalciliği, Hızarcılık
 6 ) Ambalaj Malzemesi İmalciliği
 7 ) Araba İmalciliği ve Tamirciliği
 8 ) Sandalye ve Benzerleri İmalciliği
 9 ) Oymacılık
 10 ) Parke İmalciliği
 11 ) Sepet ve Süpürge İmalciliği
 12 ) Fıçı İmalciliği
 13 ) Ahşap Deniz Araçları ve Kürek İmalciliği ve Tamirciliği
 14 ) Fırınlama ve Tahnit İşleri
 15 ) Semer İmalciliği ve Tamirciliği
 16 ) Oyuncak İmalciliği ve Tamirciliği
 17 ) Mobilya İskeleti İmalciliği ve Tamirciliği
 18 ) Kakmacılık
 19 ) Kasa ve Karoser İmalciliği ve Tamirciliği
 20 ) Kalıpçılık
 21 ) Kıtıkçılık
 22 ) Tahtadan Sandık, Kutu vb. İmalciliği ve Tamirciliği
 23 ) Ağaç İşleri Tornacılığı
 24 ) Marangoz Modelciliği
 25 ) Boyacılık, Cilacılık, Lake Polyesterciliği,
 26 ) Çıkrık, Tahta, Makara, Masura ve Dokuma Mekiği İmalciliği
 27 ) Elbise Askısı, Ütü Tahtası, Ekmek Tahtası, Tahta Kaşık, Çamaşır Mandalı, Takunya, Topuk ve Ökçe İmalciliği.
 28 ) Hasırcılık, Hasırdan Mobilya ve Eşya İmalciliği ve Tamirciliği
 29 ) Ahşaptan Kapı ve Pencere Profili İmalciliği ve Tamirciliği
 30 ) Sunta ve Kontrplak ve Bunlardan Mamul Eşya İmalciliği ve Tamirciliği
 31 ) Ahşap İskeletçiliği
 32 ) Panjur, Stor İmalciliği
 33 ) Ahşaptan Her Türlü Ev Eşyası İmalciliği ve Tamirciliği
 34 ) Ağaç Baston, Pipo aplik vb. Turistik Eşya İmalciliği
 35 ) Laminant İmalciliği
 
 6- DERİ VE DERİDEN MAMUL EŞYA İMALCİLİĞİ VE TAMİRCİLİĞİ
 
 1 ) Tabaklama (Debbağ)
 2 ) Saraçlık ve Köşkerlik
 3 ) Semer Eyer vb. İmalciliği ve Tamirciliği
 4 ) Sayacılık
 5 ) Deri Konfeksiyon Eşya ve Deri Eşya İmalciliği ve Tamirciliği
 6 ) Ayakkabı, Terlik vb. Deri Eşya İmalciliği ve Tamirciliği
 7 ) Ayakkabı Yardımcı Malzemeleri İmalciliği
 8 ) Çanta İmalciliği
 9 ) Deri Boyacılığı
 10 ) Ayakkabı Modelciliği
 11 ) Deri Taşçılık
 
 7- YAPI SANATLARI
 
 1 ) Duvarcılık
 2 ) Boyacılık ( İnşaat )
 3 ) Sıhhi Tesisatçılık
 4 ) Camcılık
 5 ) Beton Mozaikçiliği
 6 ) Döşeme ( Fayans, Karo, Parke, vb.) ve Duvar Kaplamacılığı
 7 ) Betonarme Demirciliği
 8 ) Beton Kalıpçılığı (İnşaat Kalıpçılığı, Ahşap)
 9 ) Baca, Çatı Şömine ve Barbekü Yapımcılığı
 10 ) Çimento ve Kömürden Briket, Tuğla İmalciliği
 11 ) Sıvacılık
 12 ) Alçı, Mermer Tozundan Balkon, Merdiven Korkuluğu İmalciliği
 13 ) Dekorasyonculuk
 14 ) Doğal Gaz Tesisatçılığı
 15 ) İnşaatçılık
 16 ) Taşçılık
 17 ) Boyacılık ve Yüzey Kaplamacılığı ve İmalatçılığı
 18 ) Yapı Yalıtımcılığı
 19 ) Plastik Doğrama İmalciliği
 20 ) Mermer Döşemeciliği
 21 ) Bahçe Düzenleme ve peyzaj İşleri
 22 ) İnşaat Malzemeleri İmalciliği
 23 ) Gravür İşlemecilik
 
 8- HER TÜRLÜ DOKUMA, GİYİM, MENSUCAT, ÖRGÜLÜK EŞYA İMALCİLİĞİ VE TAMİRCİLİĞİ
 
 1 ) Pamuklu Yünlü İpekli Dokuma İmalciliği
 2 ) Halı Kilim İmalciliği ve Tamirciliği
 3 ) Halal, Urgan, ip, Sicim İmalciliği
 4 ) Örücülük
 5 ) Tela İmalciliği
 6 ) Her Nevi İplik İmal Terbiye ve Boyacılığı
 7 ) Çadır İmalciliği
 8 ) Çaput, Pala Dokumacılığı
 9 ) Çırçır Topu İmalciliği
 10 ) Çırçır ve Çolkar Makinesi İşletmeciliği
 11 ) Çuval İmalciliği
 12 ) Dokumacılık
 13 ) Emprime Baskıcılığı
 14 ) Kolan, Velense vb. Eşya İmalciliği ve Tamirciliği
 15 ) Silindiraj, Lamba Fitili, Paspas vb. İmalciliği
 16 ) Hazır Giyim Eşyası İmalciliği
 17 ) Terzilik
 18 ) Aba İmalciliği (Mamul Kumaşı Su İle Sıkiştırma)
 19 ) Apreleme ve Kaşarlama
 20 ) Balık Ağı ve Benzeri İmalciliği
 21 ) Battaniye İmalciliği
 22 ) Şapka İmalciliği
 23 ) İşlemecilik, Nakışçılık, Piko ve İlik Açma İşleri
 24 ) Yorgancılık ve Hallaçlık
 25 ) Çorap İmalciliği
 26 ) Konfeksiyonculuk
 27 ) Koza, Çırçır, İp, Boya İmalciliği
 28 ) Kürk İmalciliği ve Tamirciliği
 29 ) Örgücülük ve Trikotajcılık
 30 ) Yazma İmalciliği
 31 ) İlikçilik, Pikoculuk
 32 ) Gelinlik, Gelinlik Çiçeği İmalciliği
 33 ) Fermuar ve Çıtçıt İmalciliği
 34 ) Eldiven vb. İmalciliği
 35 ) Gömlek İmalciliği
 36 ) İç Çamaşırı İmalciliği
 
 9- KAĞIT VE BASIMLA İLGİLİ SANATLAR
 
 1 ) Her Türlü Ambalaj Malzemesi İmalciliği
 2 ) Matbaacılık (Tipo, Ofset ve Dijital Baskıcılık), Ciltçilik ve Mahalli Gazetecilik
 3 ) Fotoğrafçılık
 4 ) Dosya ve Klasör Defter vb. Mamuller İmalciliği
 5 ) Kağıt ve Duvar Kağıdı İmalatçıları
 6 ) Matbaa Eski Kalıpçılığı
 7 ) Serigrafi, Baskı, ve Grafik İşleri
 8 ) Dizgicilik Soğuk (Bilgisayar vb.) Sıcak (Entertip vb)
 9 ) Matbaa Montajcılığı
 10 ) Mücellitlik
 11 ) Renk Ayrımcılığı, Filmcilik, Kameracılık
 12 ) Bıçakçılık
 
 10- SPOR ALET VE SIHHİ MALZEME İMALCİLİĞİ VE TAMİRCİLİĞİ
 
 1 ) Her Çeşit Spor Malzeme Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği
 2 ) Laboratuar, Eğitim ve Sıhhi Teçhizat İmalciliği ve Tamirciliği
 3 ) Av ve Kamp Araçları İmalciliği ve Tamirciliği
 4 ) Her Çeşit Sabun İmalciliği
 5 ) Yapay (protez) Uzay vb. İmalciliği
 6 ) Her Çeşit Temizlik Tozu ve Temizlik Malzemesi İmalciliği
 7 ) Kasık Bağları, Korse vb. Malzemeleri İmalciliği
 8 ) Ortopedik Alet ve Malzemeler İmalciliği
 9 ) Her Çeşit Tıbbi Malzeme İmalciliği ve Tamirciliği
 
 11- GIDA MADDELERİ İMALCİLİĞİ
 
 1 ) Un ve Unlu Maddeler İmalciliği
 2 ) Fırıncılık
 3 ) Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Şekerli Maddeler İmalciliği
 4 ) Ağda, Pekmez, Pestil vb. Maddeler İmalciliği
 5 ) Gazoz ve Diğer Meşrubat İmalciliği
 6 ) Mandıracılık (Peynir ve Yoğurt İmalciliği)
 7 ) Nebati Yağ İmalciliği
 8 ) Turşu ve Konserve İmalciliği ve Şıracılık
 9 ) Sucuk Pastırma, Çemen, Salam Sosis vb. Maddeler İmalciliği
 10 ) Kuruyemiş İmalciliği
 11 ) Tatlı, Börek Pide vb. Maddeler İmalciliği
 12 ) Muhallebi, Dondurma vb. İmalciliği
 13 ) Zeytin ve Zeytinyağı İmalciliği
 14 ) Un ve Toz Değirmenciliği
 15 ) Süt Mamulleri Üreticiliği
 16 ) Aperatif Yiyecek Maddeleri İmalciliği( Tantuni, Ciğer, Kokoreç, Gözleme)
 17 ) Aşçılık (Sıcak ve Soğuk Mutfak Tabldot)
 18 ) Buz İmalciliği
 19 ) Bisküvi İmalciliği
 20 ) Dondurma Külahı İmalciliği
 21 ) Grill (Çevirme) Piliç İmalciliği
 22 ) Salamurculuk
 23 ) Şarap İmalciliği
 24 ) Şeker ve Şıra İmalciliği
 25 ) Her Çeşit Yiyecek Hazırlama ve Pişirme
 26 ) Yufka İmalciliği
 27 ) Simit ve Çörek vb. Maddeler İmalciliği
 28 ) Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği
 
 12- LASTİK, PLASTİK, POLYESTER VE BENZERİ MADDELERDEN HER TÜRLÜ EŞYA İMALCİLİĞİ
 
 1 ) Polyestercilik, Polyesterden ve Lastikten Ev Eşyaları ve Sıhhi Malzeme ve Bel Lastiği imalciliği
 2 ) Polyesterden Oto Yan Sanayi İmalciliği
 3 ) Polyesterden Deniz Araçları İmalciliği
 4 ) Lastik ve Plastikten Ayakkabı ve Diğer Eşya İmalciliği
 5 ) Rejenere Kauçuktan Oto Lastik Kaplamacılığı
 6 ) Fiberglas İmalciliği
 7 ) Katrancılık
 8 ) Lastik Kaplamacılığı ve Tamirciliği
 9 ) Lastik ve Panjur İmalciliği
 10 ) Naylon ve Plastikten Eşya ve Kauçuk İmalciliği
 11 ) Plastik Doğramacılık
 12 ) Pompa Enjektörü İmalciliği
 13 ) PVC Doğrama İmalciliği
 14 ) Plastikten Granür İmalciliği
 15 ) Plastikten Boru İmalciliği
 16 ) Süngercilik
 17 ) Plastik İşlemeciliği
 18 ) Naylon Örtü ve Poşet İmalciliği
 19 ) Yağmurluk ve Naylon Giyim Eşyası İmalciliği
 20 ) Tarak, Fırça vb. Malzemeleri İmalciliği
 
 13- CAM MAMULLERİ İMALCİLİĞİ
 
 1 ) Aynacılık
 2 ) Her Çeşit Cam Eşyası İmalciliği
 3 ) Süs ve Ziynet Eşyası İmalciliği
 4 ) Avize İmalciliği
 5 ) Cam İşlemeciliği
 6 ) Cam ve Vitray Kuruculuğu
 
 14- MUHTELİF MESLEK KOLLARI
 
 1 ) Turistik Eşya İmalciliği
 2) Oyuncak İmalciliği
 3) Klişecilik, Lastik Damgacılık vb.
 4) Tabelacılık
 5 ) Fotoğraf Malzemesi İmalciliği
 6 ) Saat, gözlük, Çerçeve, Çakmak, Kalem vb. Alet İmalciliği ve Tamirciliği
 7 ) Her Türlü Müzik Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği
 8 ) Akvaryumculuk
 9 ) Diş Teknisyenliği
 10 ) Bibloculuk, Büst İmalciliği
 11 ) Kimyevi Madde İmalciliği
 12 ) Kolonya İmalciliği
 13 ) Mezarcılık (Üstübeç İmalciliği)
 14 ) Mum İmalciliği
 15 ) Seramikten Her Türlü Eşya İmalciliği
 16 ) Saman Sap Balya İmalciliği
 17 ) Sera Malzemeleri İmalciliği
 18 ) Şemsiye İmalciliği ve Tamirciliği
 19 ) Testicilik
 20 ) Gümüş Eşya İmalciliği ve Tamirciliği
 21 ) Su Deposu İmalciliği ve Tamirciliği
 
 B- HİZMETLE İLGİLİ MESLEK KOLLARI
 
 I- GIDA MADDELERİ İLE İLGİLİ HİZMETLER
 
 1 ) Bakkallık, Bayilik, Büfecilik ve Benzerleri
 2 ) Kasaplık Sakatatçılık
 3 ) Pazarcılık Manavcılık (Sabit veya Seyyar)(Semt Pazarcılığı)
 4 ) Sütçülük ve Yoğurtçuluk
 5 ) Lokantacılık, Kebapçılık ve Köftecilik
 6 ) Un, Kepek, Yem ve Zahire Satıcılığı
 7 ) Tatlı ve Börek Satıcılığı
 8 ) Pasta, Muhallebi ve Dondurma Satıcılığı
 9 ) Su Ürünleri Avcılığı ve Satıcılığı
 10 ) Kuruyemiş Satıcılığı
 11 ) Tavukçuluk, Yumurtacılık
 12 ) Baharatçılık
 13 ) Her Türlü Seyyar Satıcılık (Süt, Yoğurt, Sebze ve Ev Eşyası Satanlar)
 14 ) Çeleplik ve Besicilik
 15 ) Kantincilik
 16 ) Aktarlık
 17 ) Bal ve Bal Ürünleri İmalciliği ve Satıcılığı
 18 ) Balıkçılık
 19 ) Kuru Bakliyat Satıcılığı
 20 ) Mantar Üretim ve Satıcılığı
 21 ) Kabzımallık
 22 ) Kuru Kahvecilik
 23 ) Zeytin ve Zeytinyağı Satıcılığı ve Yağhane İşletmeciliği
 24 ) Pastahane İşletmeciliği
 25 ) Hamburger, Pizza ve Piknik İşletmeciliği
 
 2- ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
 
 1 ) Motorsuz Taşıt Aracı Sürücülüğü
 2 ) Şoförlük
 3 ) Motorlu Araçlarla Karayolu Taşımacılığı
 4 ) Deniz, Göl ve Nehir Taşımacılığı ve İşletmeciliği
 5 ) Arazi Taşıtı İşletmeciliği (Cip vb.)
 6 ) Oto Kurtarıcı ve Çekme Aracı İşletmeciliği
 7 ) Minibüsçülük
 8 ) Nakliyecilik, Nakliye Ambarı İşletmeciliği
 9 ) Otobüsçülük
 10 ) Oto Park Yerleri, Garaj İşletmeciliği
 11 ) Servis Aracı İşletmeciliği
 12 ) Taksi Sahipleri
 13 ) Kamyonculuk, Kamyonetçilik
 14 ) İş Makinaları Operatörcüleri
 
 3- BARINMA, DİNLENME, EĞLENME HİZMETLERİ
 
 1 ) Han ve Otel İşletmeciliği
 2 ) Motel ve Pansiyon İşletmeciliği
 3 ) Kahvecilik, Kıraathanecilik vb.
 4 ) Birahane ve Bar İşletmeciliği
 5 ) Çaycılık, Çay Bahçesi İşletmeciliği
 6 ) Bilardo Salonu Bowling Salonu ve Atari Salonu İşletmeciliği
 7 ) Spor Salonu, Halı Saha ve Vücut Geliştirme ve Aerobik Salonu İşletmeciliği
 8 ) Disko ve Klüp İşletmeciliği
 9 ) Toplantı Salonu ve Düğün Salonu İşletmeciliği
 10 ) Lokal İşletmeciliği
 11 ) Sinema Salonu İşletmeciliği
 12 ) Gazino, Panayır ve Lunapark İşletmeciliği
 13 ) Plaj İşletmeciliği
 14 ) Kafe İşletmeciliği
 15 ) Internet Kafe İşletmeciliği
 16 ) Video, CD ve DVD Klubü İşletmeciliği ve Satıcılığı
 
 4- TEMİZLİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ
 
 1 ) Kadın ve Erkek Kuaförlüğü
 2 ) Manikür ve Pedikürcülük
 3 ) Masajcılık
 4 ) Hamam, Sıhhi Banyo, Kaplıca, Sauna İşletmeciliği
 5 ) Kuru Temizleyicilik, Ütücülük, Kolacılık vb.
 6 ) Güzellik Uzmanları (Epilasyon, Cilt Bakımı, Makyaj vb.) ve Güzellik Salonu İşletmeciliği
 7 ) WC. İşletmeciliği
 8 ) Diş Depocuları
 9 ) Diş Protez Laboratuar İşletmeciliği
 
 5- GIYIM KUŞAMLA İLGİLİ HIZMETLER
 
 1 ) Hazır Giyim Eşyası Satıcılığı
 2 ) Manifaturacılık
 3 ) Tuhafiyecilik
 4 ) Kavaflık
 5 ) Deri ve Plastikten Mamul Eşya Satıcılığı
 6 ) Terzi Malzemesi Satıcılığı
 7 ) Kundura Malzemesi Satıcılığı
 8 ) Butik İşletmeciliği
 9 ) Pamukçuluk
 10 ) Boyama Hizmetleri
 11 ) Overkokculuk
 
 6- MUHTELİF
 
 1 ) Züccaciyelik
 2 ) Kırtasiyecilik ve Kitapçılık
 3 ) Kereste Satıcılığı
 4 ) Mahrukatçılık
 5 ) Eskicilik, Hurdacılık, Geri Dönüşümcülük vb.
 6 ) Tiftikçilik Yüncülük
 7 ) Turistik Eşya Satıcılığı
 8 ) Nalbantlık
 9 ) Antikacılık
 10 ) Ayakkabı Boyacılığı
 11 ) Tüp Gaz Satıcılığı
 12 ) Milli Piyango Bileti Satıcılığı
 13 ) Çiçek Satıcılığı
 14 ) Emanetçilik
 15 ) Enkazcılık ve Yıkımcılık
 16 ) Gazete Bayiliği ve Dağıtımı
 17 ) Hamallık
 18 ) İyi Suculuk
 19 ) Ahşap ve Plastik Parke Döşemeciliği
 20 ) Mefruşat ve Mobilya Satıcılığı
 21 ) Bujiteri ve Parfümeri Satıcılığı
 22 ) Plak Bant Satıcılığı ve Kayıtçılık
 23 ) Tarım İlaçları Satıcılığı
 24 ) Arzuhalcilik ve İş Takipçiliği
 25 ) Emlak Komisyonculuğu
 26 ) Oto Galericiliği
 27 ) Akaryakıt Satıcılığı ve Akaryakıt İstasyonu İşletmeciliği
 28 ) LPG İstasyonu İşletmeciliği
 29 ) Ambar İşletmeciliği
 30 ) Av Bayiliği
 31 ) Ambalaj ve Paketleme Hizmetleri
 32 ) Arıcılık
 33 ) Ağaç Kütüğü Alım ve Satımı
 34 ) Bahçıvanlık
 35 ) Biçer-Döver İşletmeciliği
 36 ) Bilgisayar Alım-Satımı
 37 ) Çamaşırhane İşletmeciliği
 38 ) Cenaze Levazımatçılığı
 39 ) Duşa Kabin ve Banyo Aksesuarları Satıcılığı
 40 ) Fotokopicilik - Ozalitçilik - Teksircilik
 41 ) Gübre Bayiliği
 42 ) Halı Yıkama ve Çamaşırhane İşletmeciliği
 43 ) Haratçılık
 44 ) Hafriyatçılık
 45 ) Hırdavatçılık
 46 ) Hediyelik Eşya Satıcılığı
 47 ) Hayvan Derisi Post Alım - Satımı
 48 ) Itriyatçılık
 49 ) Kimyevi Madde Satıcılığı
 50 ) Kuş, Evcil Hayvan ve Deney Hayvanı Satıcılığı
 51 ) Kömür Alım-Satımı
 52 ) Madeni Yağ Satıcılığı
 53 ) Modelistlik - Stilistlik
 54 ) Müzik Aletleri Satıcılığı
 55 ) Mutfak Eşyaları Alım - satımı
 56 ) Nalburiye ve Nalburluk
 57 ) Naylon Poşet Satıcılığı
 58 ) Oto Yıkama ve Yağlama İşletmeciliği
 59 ) Oto Lastik ve Jant Alım - Satımı
 60) Odun Kesim Motoru Satıcılığı
 61 ) Plan Atölyesi İşletmeciliği
 62 ) Reklamcılık
 63 ) Ressamlık
 64 ) Saat ve Çakmak Satıcılığı
 65 ) Soğuk Hava Depoculuğu
 66 ) Spor Salonu İşletmeciliği
 67 ) Spor Loto, Sayısal Loto, loto, Ganyan vb. Bayiliği
 68 ) Soğutma ve İklimlendirme Aletleri Satıcılığı
 69 ) Sağlık Hizmetleri Satıcılığı
 70 ) Oyuncak Satıcılığı
 71 ) Yem Değirmenciliği ve Yem Değirmeni İşletmeciliği
 72 ) Ziraat Aletleri ve Zirai Ürünler Satıcılığı
 73 ) İnşaat ve Hırdavat Malzemeleri Satıcılığı
 74 ) Kameramanlık ve Video Çekimciliği
 75 ) Turist Rehberleri
 76 ) Sahne sanatçılığı
 77 ) Bilgi İşlem ve Yazılım Hizmetleri
 78 ) A Grubunda Belirtilen Herhangi bir Malın Satışını Yapanlar

   
Kurumsal Bilgiler

Genel Kurul Videoları

Kredi Faiz Oranları

Esnaf olma şartları

Ustalık Belgesi

Mesleki oda kuruluşu

Federasyon Adresleri

Önemli Linkler

İşyeri açarken istenilen belgeler